ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

29
Mar2019

කොරෝනා වසංගතය නිසා වැඩසටහන් නතර කිරීම

 " කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් අප කාර්යාලය මගින්...

Scroll To Top