2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භය ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අප කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණී .

 

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.05 AM

 

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.06 AM

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.03 AM

 WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.00 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

02
Jan2019
2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භය ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ...

Scroll To Top