" කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් අප කාර්යාලය මගින් කොට්ඨාසයේ ජනතාව වෙනුවෙන් පැවැත්වීමට යෙදූ සියළු වැඩසටහන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇත "

News & Events

29
Mar2019

කොරෝනා වසංගතය නිසා වැඩසටහන් නතර කිරීම

 " කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් අප කාර්යාලය මගින්...

Scroll To Top