තමන්ට අවශ්‍ය දුම්රිය කාල සටහන සඳහා පිවිසෙන්න

Name/Location Address Telephone
Kalawewa Railway Stations Kalawewa , Vijithapura +94 253 853 766
Kekirawa Railway Stations Kekirawa +94 252 264 271
Anuradhapura Railway Stations Anuradhapura +94 252 222 271

News & Events

02
Jan2019
2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම

2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භය ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ...

Scroll To Top