තමන්ට අවශ්‍ය දුම්රිය කාල සටහන සඳහා පිවිසෙන්න

Name/Location Address Telephone
Kalawewa Railway Stations Kalawewa , Vijithapura +94 253 853 766
Kekirawa Railway Stations Kekirawa +94 252 264 271
Anuradhapura Railway Stations Anuradhapura +94 252 222 271

News & Events

08
Jul2021
සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

"දිරියපිය" වැඩසටහනට සමගාමීව නිවසක් විවෘත කිරීම.- 2021.07.01  ...

29
Mar2019

ජංගම වෙළඳුන් පිළිබඳ තොරතුරු

 " කොරෝනා වසංගතය නිසා පනවා ඇති සංචරණය...

Scroll To Top