තමන්ට අවශ්‍ය දුම්රිය කාල සටහන සඳහා පිවිසෙන්න

Name/Location Address Telephone
Kalawewa Railway Stations Kalawewa , Vijithapura +94 253 853 766
Kekirawa Railway Stations Kekirawa +94 252 264 271
Anuradhapura Railway Stations Anuradhapura +94 252 222 271

News & Events

29
Mar2019

කොරෝනා වසංගතය නිසා වැඩසටහන් නතර කිරීම

 " කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් අප කාර්යාලය මගින්...

Scroll To Top