• 2017 වර්ෂයේ අධ්‍යාපන ආධාර ලබා ගන්නා ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්ගේ ලැයිස්තුව
    [Word - 43 KB]
  • අවු.70ට වැඩි අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා ජීවනාධාරලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 582 KB]
  • සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නා ප්‍රතිලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 1 MB]

News & Events

08
Jul2021
සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

"දිරියපිය" වැඩසටහනට සමගාමීව නිවසක් විවෘත කිරීම.- 2021.07.01  ...

29
Mar2019

ජංගම වෙළඳුන් පිළිබඳ තොරතුරු

 " කොරෝනා වසංගතය නිසා පනවා ඇති සංචරණය...

Scroll To Top